Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Lại Ngọc Hải (2009)

 • Electronic Resources; Quan điểm về tình huống bất thường xã hội và tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên gây nên. Bản chất, dặc điểm, nội dung, hình thức thể hiện, khả năng, mức độ, chiều hướng và hệ quả của tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên. Phát triển bền vững - giải pháp của con người với các tình huống bất thường&...

 • 2009


 • Võ Trung Tín (2009)

 • Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận và Bảo vệ quyền con người được sống trong một môi trường lành mạnh -- Nguyên tắc phòng ngừa -- Nguyên tắc coi môi trường là một thể thống nhất -- Nguyên tắc phát triển bền vững -- Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.

 • 2014


 • Bùi Kim Hiếu (2014)

 • Bài viết trình bày về chế định bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường: bản chất của chế định; các chủ thể có quyền khởi kiện; trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong việc thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường -- Bất cập trong việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường.

 • 2005


 • Lê Sơn Hải (2005)

 • Từ thực tiễn ban hành và áp dụng pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hơn 10 năm qua, có thể thấy rõ là nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực này không còn phù hợp với thực tiễn nước ta. Do đó, đã đến lúc phải tổng rà soát lại toàn bộ các quy định nói trên, loại bỏ những quy định lỗi thời, sửa đổi, bổ sung các quy định mới cho phù hợp, nhất là trong quá trìn...