Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 2006


  • Phạm Hữu Nghị (2006)

  • Sự cần thiết của việc ban hành luật bảo vệ môi trường năm 2005 -- Những nội dung mới của luật bảo vệ môi trường năm 2005: Mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh; quy định roc ràng và cụ thể hơn các nguyên tắc cơ bản của hoạt động bảo vệ môi trường và chính sách bảo vệ môi trường; đưa yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong toàn bộ quá trình phát triển từ khâu lập chiến lược, quy h...

  • previous
  • 1
  • next