Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Văn bản pháp luật


  • - (1992-06-14)

  • Khẳng định lại tuyên bố của hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người, thông qua tại Stockholm ngày 16-6-1972 và tìm cách phát huy tuyên bố ấy. Nhằm thiết lập một sự chung sức toàn cầu mới và hình dáng thông qua việc tạo dựng những cấp độ hợp tác giữa các quốc gia, những thành phần chính trong các xã hội và nhân dân Hoạt động đề đạt những hiệp định quốc tế tôn trọng quyền lợi...

  • Văn bản pháp luật


  • - (1992)

  • Công ước Chống sa mạc hoá của Liên Hợp Quốc được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh về môi trường và phát triển tại Rio de Janeiro, Brazin vào tháng 6 năm 1992. Sau hơn một năm tham khảo ý kiến đóng góp của hơn 1.000 nước trên thế giới, cuối cùng Công ước đã được hoàn chỉnh vào tháng 6 năm 1994. Công ước được mở cho các nước ký tại Pari vào ngày 14-15 tháng 10 năm 1994.

  • Văn bản pháp luật


  • - (1995-11-17)

  • Nhận thấy các hiệp định thương mại và môi trường cần hỗ trợ lẫn nhau hướng tới việc đạt được sự phát triển bền vững, nhấn mạnh rằng Nghị định thư này không được diễn giải theo nghĩa làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của bên tham gia trong bất kỳ hiệp định quốc tế hiện có nào, Hiểu rõ các trích dẫn ở trên không chủ định buộc Nghị định thư này phải lệ thuộc vào các hiệp định ...