Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Võ Trung Tín (2014)

  • Giới thiệu một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2014 so với Luật Bảo vệ mội trường 2005 : về bố cục của Luật Bảo vệ môi trường 2014 tăng 5 Chương và 35 Điều so với Luật Bảo vệ môi trường 2005; về nội dung Luật BVMT 2014 gồm : các nội dung mới và các nội dung sửa đổi, bổ sung...

  • Tạp chí


  • Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang (2011)

  • Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đánh giá tác động môi trường; Đưa ra những đánh giá về các quy định hiện hành về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật đánh giá tác động môi trường, từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • UNDP Việt Nam (2012-5)

  • Nghiên cứu những lợi ích tiềm năng của cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch; Giá nhiên liệu hóa thạch và chính sách tài chính ở Việt Nam; Những ảnh hưởng tiềm năng của cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch; Các kiến nghị về cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam