Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Thông tin chuyên đề


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

  • Nội dung đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thi hành các quy định pháp luật về tác động môi trường, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về tác động môi trường.

  • Thông tin chuyên đề


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

  • Chuyên đề trình bày một số hạn chế trong các quy định pháp luật hiện nay về thông tin môi trường và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thông tin môi trường trong dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.