Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Thị Hương Giang (2020-10)

 • Bài viết phân tích những đóng góp của Công ước Basel đối với việc bảo vệ môi trường từ việc kiểm soát hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới cũng như quy định của pháp luật Việt Nam trong thực thi Công ước Basel về vấn đề này; từ đó bài viết xem xét những phản ứng của các quốc gia trong việc thực thi Công ước này nhằm đưa ra những kiến nghị về việc quản lý h...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hằng (2021-02-26)

 • Việc tiếp cận được các thông tin môi trường có thể giúp người dân phản hồi cho các cơ quan nhà nước, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để giúp các chủ thể này cân nhắc, lựa chọn và đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với lòng dân, tăng hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, cơ chế để đảm bảo quyền...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2020-11)

 • Bài viết chỉ rõ sự cần thiết phải thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở Việt Nam, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn của thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải và đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải ở Việt Nam.

 • Thông tin chuyên đề


 • Nguyễn Hưng Thịnh, Nguyễn Trung Thuận (2021-01)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Cộng đồng dân cư được coi là chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; thúc đẩy loại rác thải tại nguồn; thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ tr...