Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Linh Giang (2020-11-16)

 • Bài viết tổng hợp nội dung về pháp luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định phát triển kinh tế của Việt Nam phải luôn gắn với bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện về vấn đề này trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Kim Tuyến;  Advisor:Nguyễn Phú Giang, Lê Thị Diệu Linh (2020)

 • Luận án làm sáng tỏ tình hình thực hiện kế toán môi trường trong ngành khai khoáng tỉnh Bình Định - một trong những ngành nhạy cảm môi trường theo thông tư 04/2012/TT-BTNMT. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán môi trường tại các doanh nghiệp này, cụ thể: hoàn thiện ghi nhận thông tin kế toán môi trường, hoàn thiện xử lý thông tin kế toán m...

 • Bài trích


 • Nguyễn Viết Xuân (2020-11)

 • Các tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra ngày càng nhiều, nhưng việc giải quyết các yêu cầu này gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do chính những bất cập trong các quy định của pháp luật về vấn đề này. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hạ...

 • Bài trích


 • Phan Thị Hương Giang (2020)

 • Bài viết phân tích về đóng góp của Công ước Basel đối với việc bảo vệ môi trường từ việc kiểm soát hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới cũng như quy định của pháp luật Việt Nam trong thực thi Công ước Basel về vấn đề này. Từ đó, xem xét cách áp dụng của các quốc gia trong việc thực thi Công ước nhằm đưa ra những kiến nghị về việc quản lý hoạt động vận chuyển...

 • Bài trích


 • Đặng Hoàng Sơn (2020-09-11)

 • Giấy phép môi trường là một thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến trong nhiều tài liệu cũng như trong một số văn bản pháp luật. Tuy nhiên hiện nay đang có nhiều cách hiểu khác nhau về giấy phép môi trường dẫn đến việc ban hành quy định pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về các nội dung liên quan đến giấy phép môi trường còn nhiều bất cập, từ đó ảnh hưởng&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020-10)

 • Để bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau, Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của con người khi tác động vào thiên nhiên, ảnh hưởng đến môi trường sống. Bài viết đưa ra phân tích về khung pháp luật bảo vệ môi trường hiện tại và đưa ra những kiến nghị&#x...