Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang (2011)

  • Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đánh giá tác động môi trường; Đưa ra những đánh giá về các quy định hiện hành về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật đánh giá tác động môi trường, từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện.

  • 2006


  • Phạm Hữu Nghị (2006)

  • Sự cần thiết của việc ban hành luật bảo vệ môi trường năm 2005 -- Những nội dung mới của luật bảo vệ môi trường năm 2005: Mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh; quy định roc ràng và cụ thể hơn các nguyên tắc cơ bản của hoạt động bảo vệ môi trường và chính sách bảo vệ môi trường; đưa yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong toàn bộ quá trình phát triển từ khâu lập chiến lược, quy h...