Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Thị Sáu (2018-3)

 • Tham vấn trong quá trình đánh giá tác động môi trường là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, không chỉ bảo đảm thực thi quyền làm chủ của nhân dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Bài viết phân tích lý luận và thực tiễn, đưa ra những định hướng sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật, tạo cơ sơ pháp lý cho ...

 • Bài trích


 • Phùng Văn Hiền (2018-05)

 • Kinh tế và môi trường có mối quan hệ tương hỗ hai chiều: phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng và ưu tiên nhất đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện qua những chương trình, chính sách hướng tới phát triển kinh tế xanh đến năm...

 • Thông tin chuyên đề


 • Nguyễn Hữu Danh (2014-08-26)

 • MTTQVN trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. MTTQVN thực hiện tư vấn, phản biện, giám sát viêc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp có trách nhiệm tao điều kiên để MTTQVN tham gia bảo vê môi tr...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trung Trực (2017-8)

 • Trong tháng 07/2017, tại dự thảo mới nhất về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính tiếp tục giữ nguyên đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với xăng dầu từ 1.000-4.000 đồng/ lít lên 3.000-8.000 đồng/lít như dự thảo ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất cũng như lý giải của Bộ Tài chính đang không nhận được sự đồng thuận của nhiều ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNDP Việt Nam (2014)

 • Đặc san phản ánh quan điểm của nhiều bên tham gia, trong đó có Quốc hội, chính phủ, các doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng dân cư về các khía cạnh cần được thảo luận và xem xét thấu đáo trong quá trình sửa đổi và thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sáu vấn đề được thảo luận trong cuốn đặc san này bao gồm: đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường; s...