Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • PGS.TS Nguyễn Đức Khiển (-)

  • Bài viết nêu thực trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; Những bất cập của pháp luật và chính sách bảo vệ môi trường; Một số kiến nghị, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật và chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam

  • Thông tin chuyên đề


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

  • Chuyên đề tổng hợp ý kiến chuyên gia tại Tọa đàm góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề như: các thuật ngữ, các hành vi bị cấm, bảo vệ thành phần môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường.

  • Thông tin chuyên đề


  • Nguyễn Hưng Thịnh, Nguyễn Trung Thuận (2021-01)

  • Bài viết trình bày một số vấn đề mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Cộng đồng dân cư được coi là chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; thúc đẩy loại rác thải tại nguồn; thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ tr...