Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2005


  • Nguyễn Công Bằng (2005)

  • Đánh giá các hướng tích cực của Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi), đề cập một cách khái quát đến một số nội dung mang tính hội nhập kinh tế quốc tế nhưng vẫn còn có ý kiến khác nhau về quan điểm; hiểu một cách tổng quan về Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) qua việc phân tích một số các chế định có thay đổi về cơ bản.

  • 2006


  • Phạm Hữu Nghị (2006)

  • Sự cần thiết của việc ban hành luật bảo vệ môi trường năm 2005 -- Những nội dung mới của luật bảo vệ môi trường năm 2005: Mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh; quy định roc ràng và cụ thể hơn các nguyên tắc cơ bản của hoạt động bảo vệ môi trường và chính sách bảo vệ môi trường; đưa yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong toàn bộ quá trình phát triển từ khâu lập chiến lược, quy h...

  • 2007


  • Nguyễn Hồng Thao (2007)

  • Trình bày công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và kinh nghiệm các nước trong xây dựng pháp luật quản lý vùng biển. Biển đông và các vấn đề của Việt Nam. Nêu lên sự cần thiết phải xây dựng một Luật về các vùng biển Việt Nam. Nội dung và các vấn đề chính của Dự thảo Luật về các vùng biển