Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Duy Dũng (2018)

 • Trong 5 năm qua (2013-2018), Viện đã có nhiều công trình cấp bộ, cấp cơ sở, hội thảo, tọa đàm và các luận án, bài viết., công bố những kết quả nghiên cứu về đất nước, con người Thái Lan, Myanmar. Có thể nêu lên một số kết quả và đóng góp nổi bật ở các hướng, lĩnh vực... mà các cán bộ nghiên cứli của Viện đạt được về hai quốc gia này giai đoạn từ 2013&#...

 • Bài trích


 • Hải Sơn (2018-09)

 • Từ sau Hội nghị Ngoại giao 29, tình hình thế giới có nhiều thay đổi dữ dội. Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những dự báo chính xác và nỗ lực để đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác đối ngoại của Việt Nam cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng góp phần xây dựng và củng cổ môi trường hòa bình, ổn định thuận lợi phát triển đất nước; đưa quan hệ với các đổi tác đ...

 • Tạp chí


 • Đinh Thanh Tú, Lê Thế Lâm (2017-06)

 • Còn quá sớm để định hình "Học thuyết Trump" về đối ngoại, nhưng thông qua những phát ngôn và hành động của chính quyền Trump trong thời gian qua, có thể dự đoán chính sách đối ngoại của Chính quyền D. Trump trong thời gian tới sẽ diễn tiến theo chiều hướng: củng cố quan hệ đồng minh, gia tăng sức mạnh cứng, coi trọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, định hình nội dung quan hệ nước...

 • Tạp chí


 • Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Tuấn Bình (2019-08)

 • Viết Nam và Myanmar là hai quốc gia thành viên của tổ chức ASEAN, có những nét tương đồng về văn hoá, lịch sử, có vị trí địa - chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á lục địa. Ngày 281511975, Việt Nam và Myanmar đã thoả thuận nâng quan hệ ngoại giao hai nước lên cấp Đại sứ. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Bước sang thế kỷ XXI, mối&...

 • -


 • Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2014)

 • Toàn văn lời phát biểu của đồng chí Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 tại Hà Nội gồm nội dung: kết quả và thành tích trên lĩnh vực đối ngoại từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay; tám nhiệm vụ của ngành Ngoại giao trong thời gian tới: tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong việc bảo đảm môi trường hòa bình thuận ...

 • Bài trích


 • Bùi Thanh Sơn (2020-03)

 • Công tác đối ngoại địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm sự thống nhất trong các hoạt động đối ngoại trong toàn hệ thống chính trị, kết hợp hài hòa sức giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh và hiệu quả trong triển khai đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong&...