Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2004


 • Lê Mai Anh (2004)

 • Electronic Resources; Định hướng chủ yếu của việc xây dựng dự thảo luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần nghị quyết số 21/2003/QH11 về chương trình xây dựng pháp luật nam 2004 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩ Việt Nam --Những vấn đề pháp lý chủ yếu cần quy định trong nội dung của dự thảo về luật ký kết và thực hiện...

 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2008)

 • Tìm hiểu bối cảnh hình thành, các nguyên tắc và phương châm chỉ đạo xây dựng và cơ cấu của cộng đồng an ninh ASEAN (ASC)

 • 2005


 • Lê Mai Anh (2005)

 • Sự hình thành và phát triển của Liên hợp quốc -- Cơ cấu tổ chức và thủ tục hoạt động của Hội đồng Bảo an - cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc -- Vai trò và đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình - an ninh quốc tế của Liên hợp quốc, mà trụ cột là hoạt động chức năng của Hội đồng Bảo an -- Những hạn chế...

 • Tạp chí


 • Lê Mai Anh (2005)

 • Trình bày mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc qua các giai đoạn phát triển chính và vai trò của Việt Nam trong quan hệ cầu nối giữa ASEAN và Liên hợp quốc.

 • previous
 • 1
 • next