Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Video


  • Vũ Đức Long (2001)

  • Tìm hiểu các biện pháp đẩy mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính và kinh tế vĩ mô. Trong đó hai biện pháp hàng đầu là đẩy nhanh việc thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) và thực hiện Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN (AIA)

  • Bài trích


  • Nguyễn Huy Hoàng (2018)

  • Một trong những nội dung nghiên cứu ghi được dấu ấn quan trọng và góp phần lớn vào tiến trình hoạch định chính sách đối ngoại cũng như hội nhập của Đảng và nhà nước được các nhà khoa học của Viện thực hiện trong suốt thời gian 45 năm qua là nghiên cứu về ASEAN với tư cách là một tổ chức hợp tác khu vực dưới dạng thức hiệp hội, nay là cộng đồng. Đây là một mảng nghiên cứu hết...