Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (1959)

 • Xây dựng cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, chuyển dần từ sản xuất nhỏ, manh mún sang sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 đã góp phần quan trọng vào việc hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc trong giai đoạn 1959-1960. Nhờ thực hiện Nghị quyết, hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc...

 • Sách


 •  (1959)

 • Tác phẩm phân tích sâu sắc tình hình nông dân Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, làm rõ mâu thuẫn giai cấp nông dân - địa chủ là mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong giai đoạn này. Đề ra đường lối cách mạng giải phóng dân cày, phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, góp phần định hướng cho phong trào đấu tranh của nông dân trong những năm tiếp theo. Là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng Việt Nam...

 • Sách


 •  (1958)

 • Gồm các vấn đề về hợp tác hóa nông nghiệp; những kinh nghiệm đúc rút ra. Sau nhiều lần hợp tác và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta có thể thấy được trong xuyên suốt bài đọc đều nhắc đến chủ yếu các nội dung nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác hóa với nước bạn.

 • Sách


 •  (1958)

 • Cuốn sách chỉ ra những tiến bộ nhảy vọt trong công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc là kết quả bước đầu của cuộc chỉnh phong, nhờ chỉnh phong mà giác ngộ xã hội chủ nghĩa được nâng cao và kinh nghiệm của từng ngành đặc biệt là ngành nông nghiệp

 • Sách


 •  (1958)

 • Báo cáo của đồng chí Mao Trạch Đông tại Hội nghị Bí thư các Tỉnh ủy, thị ủy và Khu ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 31-7-1955 nói về nội dung hợp tác hóa nông nghiệp, nông nghiệp và hợp tác hóa của Trung Quốc.

 • previous
 • 1
 • next