Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (1968)

 • Bài nói của đồng chí trung tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trong một cuộc hội nghị cán bộ của Tồng cục Chinh trị. Bài nói gồm 4 phần: I. Nhiệm vụ xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang; II. Quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản trong lực lượng vũ trang; III. Những nội dung xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang; IV. Xây dựng Đảng vững mạnh là trách nhiệm chỉnh trị cùa toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lục lượng vũ trang.

 • Sách


 •  (1965)

 • Cuốn sách tập trung về các chủ đề: thâm canh tăng năng suất lúa; một vài nét về kinh tế vùng địch chiếm trong thời kỳ kháng chiến hay là sự phá sản của chính sách kinh tế thực dân đã lỗi thời; quán triệt đường lối tự lực cánh sinh trong công tác xây dựng trường Đại học Kinh tế kế hoạch.

 • Sách


 •  (1969)

 • Cuốn sách xuất bản bài phát biểu của đồng chí Trường Chinh tại hội nghị cán bộ của tỉnh Vĩnh Phủ ngày 6-111Í968, về một số ý kiến về phong trào hợp tác hóa nông nghiệp của miền Bắc nói chung và của tỉnh Vĩnh Phú nói riêng. Nội dung cuốn sách gồm có ba phần: Mấy nét về tình hình hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc nước ta hiện nay; Về tình hình hợp tác hóa nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phú; Kiên quyết sửa chữa sai lầm, phát huy ưu điềm, vững bước tiến lên.

 • Sách


 •  (1960)

 • Đề cương phát triển nông nghiệp toàn quốc từ năm 1956 đến 1967; phấn đấu để thực hiện trước thời hạn đề cương phát triển nông nghiệp toàn quốc; nghị quyết của Hội nghị lần thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khóa hai về việc phấn đấu để thực hiện trước thời hạn đề cương phát triển nông nghiệp toàn quốc.

 • Sách


 •  (1963)

 • Tập hợp những chỉ thị, nghị quyết, thông tri quy định, bổ sung hoặc giải thích, uốn nắn những lệch lạc trong việc chấp hành đường lối, chính sách xây dựng hợp tác xã mà Trung ương ban hành trong quá trình tiến hành xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

 • previous
 • 1
 • next