Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (1974)

 • Nội dung cuốn sách là Điều lệ được ban hành để các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thống nhất thi hành nhằm củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giải quyết dứt khoát một số vấn đề ở nông thôn; đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, làm cho nông nghiệp thành cơ sở vững chắc đề phát triển công nghiệp và không ngừng cải thiện đời sống cho nông dân.

 • Sách


 •  (1975)

 • Cuốn sách này nêu lên được ở một chừng mức cần thiết và tương đối có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản, những vấn đề phương pháp luận của quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp với những kinh nghiệm quy hoạch vùng được rút ra từ thực tiễn quy hoạch vùng của Liên Xô đã được tiến hành từ mấy chục năm nay, từ đó giúp ích cho việc nghiên cứu lý luận cũng như công tác quy hoạch vùng của chúng ta hiện nay.

 • Sách


 •  (1970)

 • Tập sách này gồm những lời dạy bảo của Hồ Chủ tịch về công tác thủy lợi. Tài liệu được trình bày theo các đề mục sau: Đất nước; Sẵn sàng phòng lụi, chống lụt; Thắng giặc hạn phải thắng đến cùng; Tồ chức lực lượng. Cuối cùng có bài "Ngành Thủy lợi đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Hà Kế Tấn.

 • Sách


 •  (1973)

 • Là một phần trong bộ "Tài liệu học tập về quản lý hợp tác xã sản xuất nông nghiệp", tập trung vào nội dung phân phối thu nhập và nguyên tắc phân phối thu nhập, một số quy định cụ thể về phân phối thu nhập, phương pháp phân phối cụ thể trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

 • Sách


 •  (1975)

 • Cuốn sách tập hợp một số mẩu chuyện về việc làm hay, người sản xuất giỏi ở các hợp tác xã Minh Sinh, Tri Chỉ, Đồng Hải và Tống Vũ, những hợp tác xã điển hình tiên tiến ở đồng bằng.

 • Sách


 •  (1975)

 • Bác Hồ với nông nghiệp gồm những nội dung: Hồ Chủ tịch nói về thi đua sản xuất tiết kiệm trong nông nghiệp; Phát động quần chúng giảm tô cải cách ruộng đất và phong trào đòi công hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và nông trường Nhà nước; Sản xuất nông nghiệp ở miền núi...

 • previous
 • 1
 • next