Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2000


  • Authors: Nguyễn Văn Nghệ (2000)

  • Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Hệ thống hóa những luận điểm cơ bản của các nhà kinh điển Mác- Lê nin về thị trường cùng cơ sở lý luận và thực tiễn để chứng minh sự cần thiết khách quan vai trò, đặc điểm của sự hình thành phát triển thị trường vật tư nông nghiệp. Khái quát thực trạng những xu hướng cơ bản và những vấn đề đặt ra trong quá trình hình thành và phát triển thị trường vật tư nông nghiệp các tỉnh miền Đông nam bộ hiện nay.; Luận án TS. Kinh tế chính trị XHCN -- Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bộ giáo dục đào tạo

  • 2005


  • Authors: Phạm Hữu Nghị (2005)

  • Trong bài viết này trình bày lần lượt ba vai trò của nhà nước trong việc thực hiện từng loại quyền đối với đất đai: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt. Việc thừa nhận và ngày càng mở rộng các quyền cho người sử dụng đất, quy định và thực hiện trong thực tế cuộc sống các bảo đảm cho người sử dụng đất chính là phương thức hiện hữu để nhà nước và xã hội thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai một cách thực chất, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường

  • 2002


  • Authors: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (2002)

  • Nội dung Luật Thủy sản của một số nước: đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh; quy định việc khai thác các nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng, phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản; xử lý vi phạm.