Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  •  (2023)

  • Cuốn sách tập trung giới thiệu rộng rãi một số mô hình hay, điển hình tiên tiến trên cả nước với nội dung chính được chia làm ba phần: Những miền quê đáng sống; Những mô hình điển hình; Những tấm gương điển hình. Mỗi câu chuyện trong từng phần là một lát cắt, phản ánh sự quan tâm chỉ đạo ở các địa phương và phản ánh chân thực nhất đời sống của bà con vùng nông thôn.

  • Sách


  •  (2023)

  • Cuốn sách mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ yếu bàn luận về những thành tựu to lớn, toàn diện, lịch sự trong nền nông nghiệp Việt Nam, những đột phá mới trong nền nông nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp đa giá trị.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2012)

  • Tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên mức độ thâm dụng các yếu tố vật chất đầu vào cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) và nguồn lực tự nhiên cao. Mô hình tăng trưởng nông nghiệp như hiện nay mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều và rẻ nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao. Để thực hiện nhiêm vụ "đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu" đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, ngành nông nghiệp xây dựng Đề án "Tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao chất lượng, ...