Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác; Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-05; 2011-05; 2011-05; 2011-05; 2011-05)

 • Tổng luận đề cập cách tiếp cận mới để tăng cường đổi mới trong nông nghiệp-cách tiếp cận hệ thống đổi mới nông nghiệp - và các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu đem lại, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.; Tổng luận đề cập cách tiếp cận mới để tăng cường đổi mới trong nông nghiệp-cách tiếp cận hệ thống đổi mới nông nghiệp - và các cơ hội mà c...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-02)

 • Vấn đề biến đổi khí hậu và những tác động đối với các khu vực trên thế giới theo kịch bản thế giới nóng lên; tác động đến nông nghiệp và hệ sinh thái. Khuyến cáo về các chiến lược thực tiễn cần thiết để phát triển một nền nông nghiệp năng động có sức bền hơn trong thế kỷ 21.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-06)

 • Làm rõ tác động của việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học đến con người và môi trường, đã nêu bật lợi ích của thuốc trừ sâu sinh học, cũng như họat động nghiên cứu phát triển và thương mại hóa loại thuốc này. Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp bền vững.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-06)

 • Tài liệu đề cập đến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp trên thế giới; thuốc trừ sâu sinh học; hướng dẫn của FAO về quy định đăng ký thuốc trừ sâu sinh học, quy định của EU và OECD; tình hình nghiên cứu, sử dụng và quản lý thuốc trừ sâu sinh học ở Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-03)

 • Tài liệu đề cập đến hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo: cơ hội và thách thức; điều hành và thực hiện hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm hợp tác công tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại một số nước chọn lọc.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018-03)

 • Tài liệu đưa ra cái nhìn toàn diện về nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng và thách thức, tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách thúc đẩy sản xuất hữu cơ ở một số quốc gia.