Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2000


 • Authors: Nguyễn Văn Nghệ (2000)

 • Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: Hệ thống hóa những luận điểm cơ bản của các nhà kinh điển Mác- Lê nin về thị trường cùng cơ sở lý luận và thực tiễn để chứng minh sự cần thiết khách quan vai trò, đặc điểm của sự hình thành phát triển thị trường vật tư nông nghiệp. Khái quát thực trạng những xu hướng cơ bản và những vấn đề đặt ra trong quá trình hình thành và phát triển thị trường vật tư nông nghiệp các tỉnh miền Đông nam bộ hiện nay.; Luận án TS. Kinh tế chính trị XHCN -- Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bộ giáo dục đào tạo

 • Sách


 •  (1959)

 • Xây dựng cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, chuyển dần từ sản xuất nhỏ, manh mún sang sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 đã góp phần quan trọng vào việc hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc trong giai đoạn 1959-1960. Nhờ thực hiện Nghị quyết, hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc...

 • Sách


 •  (1965)

 • Cuốn sách tập trung về các chủ đề: thâm canh tăng năng suất lúa; một vài nét về kinh tế vùng địch chiếm trong thời kỳ kháng chiến hay là sự phá sản của chính sách kinh tế thực dân đã lỗi thời; quán triệt đường lối tự lực cánh sinh trong công tác xây dựng trường Đại học Kinh tế kế hoạch.

 • Sách


 •  (1958)

 • Cuốn sách chỉ ra những tiến bộ nhảy vọt trong công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc là kết quả bước đầu của cuộc chỉnh phong, nhờ chỉnh phong mà giác ngộ xã hội chủ nghĩa được nâng cao và kinh nghiệm của từng ngành đặc biệt là ngành nông nghiệp

 • 2002


 • Authors: Lê Văn Thanh (2002)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam. Phân tích thực trạng nông sản thế giới và của Việt Nam. Để ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ giáo dục đào tạo

 • 1999


 • Authors: Nguyễn Tiến Dũng (1999)

 • Trình bày thị trường và công nghệ marketing bán hàng điện- điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta. Phân tích thực trạng các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng ở các DNTM trên thị trường nông thôn nước ta. Đề xuất các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Đức Minh (1996)

 • Trong quá trình xây dựng một cơ chế thích ứng với nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, có không ít tranh luận về sự tồn tại của luật kinh tế và mối quan hệ giữa luật kinh tế và luật dân sự với tư cách là những ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nhất là việc xác định phạm vi điều chỉnh đối với quan hệ tài sản trong kinh doanh. Vì vậy cần phải tìm hiểu sự khác nhau trong bản chất các quan hệ trao đổi của đời sống dân sự, kinh tế của ngày hôm nay.

 • 2001


 • Authors: Nguyễn Tiến Dũng (2001)

 • Hệ thống hóa đặc điểm và nội dung cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam. Đề ra phương hướng và các biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quá trình lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo