Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Lưu Quốc Thái (2014)

 • Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 cùng các văn bản quy định thi hành, bên cạnh việc so sánh với các quy định có liên quan đến Luật Đất đai 2013 nhằm đưa ra những đề xuất cho việc ban hành (hoặc điều chỉnh) những quy định của pháp luật dất đai cho phù hợp. Phân tích, đánh giá đối với các quy định&#x...

 • 2008


 • Lưu Quốc Thái (2008)

 • Electronic Resources; Hình thức sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam - Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế thị trường – Xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong quan hệ đất đai nhằm củng cố, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

 • previous
 • 1
 • next