Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1996


 • Trần Thị Tuyết (1996)

 • Chế độ sở hữu ruộng đất là nội dung quan trọng nhất của pháp luật dân sự trong bộ "Quốc triều hình luật". Chế độ sở hữu ruộng đất thời kỳ này tồn tại dưới hai hình thức: sở hữu Nhà nước (gồm sở hữu công của làng xã) và sở hữu tư nhân. Trong đó quyền sở hữu Nhà nước luôn chiếm ưu thế, hạn chế và lấn át quyền sở hữu công của làng xã và sở hữu tư nhân bằng những p...

 • 2004


 • Phạm Hữu Nghị (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vấn đề về sở hữu đất đai -- Nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về đất đai -- Chế độ sử dụng đất -- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất -- Về thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất -- Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hành vi pháp luật về đất đai -- Quy định trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc quản lý...

 • Luận án


 • Đặng Thị Phương (-)

 • Luận án tập trung mô tả, đánh giá thực trạng đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Phát hiện những hạn chế, bất cập của đăng ký quyền sử dụng đất, pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất. Tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

 • 2008


 • Lưu Quốc Thái (2008)

 • Electronic Resources; Hình thức sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam - Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế thị trường – Xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong quan hệ đất đai nhằm củng cố, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

 • Tạp chí


 • Vũ Thu Hạnh (1996)

 • Việc quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng trong một pháp lệnh riêng biệt cho thấy tầm quan trọng và tính phức tạp trong các quan hệ của chủ thể này. Tuy nhiên việc sử dụng đất của các tổ chức đôi khi còn gặp nhiều vấn đề khác, do đó, Nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ hơn phần đất giao cho các tổ chức sử dụ...