Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn trong lịch sử nước ta, chủ yếu về các phương diện hành chính, dân sự, các thiết chế làng, ấp, bản, buôn trên các miền đất nước.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các địa phương cũng như nhu cầu nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế về nông dân, nông nghiệp và nông thôn, gồm 2 phần chính: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011-2016; Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả Tổng điều tra năm 2016.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách trình bày nội dung về cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được Tổng cục Thống kê tiến hành. Mục tiêu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông dân, nông nghiệp và nông thôn, phục vụ việc đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cuốn sách có 2 phần chính: (1) Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011-2016; (2) Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả Tổng điều tra năm 2016.

 • Sách


 •  (2016)

 • Nội dung của cuốn sách gồm: Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Chế độ, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; Hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quy định quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng công trình nông thôn.

 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách đi sâu nghiên cứu một số nông cụ chính của hệ nông cụ cổ truyền kể từ công đoạn khai thác, làm đất canh tác, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch và chế biến, vận chuyển,... Sau khi tách ra từng loại nông cụ, thậm chí từng công cụ (cày, cuốc, rìu, dao gặt,...) để nhìn nhận sự tiến hóa của nó trong tiến trình lịch sử và phân bố trong không gian, cuốn sách lại một lần nữa xem xét nó trong mối quan hệ của cả hệ thống nông cụ phù hợp với canh tác ruộng nước hay nương rẫy và trong sự tiến triển của nền nông nghiệp nói chung của dân tộc.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách nghiên cứu bất bình đẳng về mức sống giàu - nghèo ở nông thôn qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình trong thời kỳ đổi mới. Nội dung chính của cuốn sách nhằm trả lời cho hai câu hỏi: Thực trạng và xu hướng biến đổi bất bình đẳng về mức sống giàu nghèo ở khu vực nông thời gian qua như thế nào? và Khai thác và sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình có mối liên hệ, ảnh hưởng đến mức sống và bất bình đẳng về mức sống giữa các nhóm hộ giàu nghèo ra sao?

 • Sách


 •  (1959)

 • Xây dựng cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, chuyển dần từ sản xuất nhỏ, manh mún sang sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 đã góp phần quan trọng vào việc hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc trong giai đoạn 1959-1960. Nhờ thực hiện Nghị quyết, hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc...

 • Sách


 •  (1968)

 • Bài nói của đồng chí trung tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trong một cuộc hội nghị cán bộ của Tồng cục Chinh trị. Bài nói gồm 4 phần: I. Nhiệm vụ xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang; II. Quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản trong lực lượng vũ trang; III. Những nội dung xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang; IV. Xây dựng Đảng vững mạnh là trách nhiệm chỉnh trị cùa toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lục lượng vũ trang.