Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Dương Nga (2017-8)

  • Trong những năm qua, ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa tuy đã có những bước phát triển tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, nhưng phát triển nuôi trồng thủy sản vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, manh mún, thiếu bền vững... Vì vậy, để nuôi trông thủy sản Thanh Hóa tiếp tục vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường trong và ngoài nước thì cần&#...

  • previous
  • 1
  • next