Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2008


  • Lưu Quốc Thái (2008)

  • Electronic Resources; Hình thức sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam - Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế thị trường – Xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong quan hệ đất đai nhằm củng cố, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

  • 2005


  • Phạm Hữu Nghị (2005)

  • Trong bài viết này trình bày lần lượt ba vai trò của nhà nước trong việc thực hiện từng loại quyền đối với đất đai: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt. Việc thừa nhận và ngày càng mở rộng các quyền cho người sử dụng đất, quy định và thực hiện trong thực tế cuộc sống các bảo đảm cho người sử dụng đất chính là phương thức hiện hữu để nhà nước và xã hội thực hiện quyền s...

  • 2008


  • Nguyễn Thị Nga (2008)

  • Nội hàm của đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất chưa được xác định rõ ràng và thiếu thống nhất giữa các văn bản pháp luật – Quy định pháp luật hiện hành về đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và hợp đồng thế chấp nhà ở còn nhiều mâu thuẫn và nhiều bất cập – Với quy định của pháp luật hiện hành “đăng ký” là yêu cầu bắt buộc, là điều kiện để hợp đồng thế chấp quyền&...