Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2002


  • Authors: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (2002)

  • Nội dung Luật Thủy sản của một số nước: đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh; quy định việc khai thác các nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng, phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản; xử lý vi phạm.

  • Sách


  •  (2017)

  • Cuốn sách cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các địa phương cũng như nhu cầu nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế về nông dân, nông nghiệp và nông thôn, gồm 2 phần chính: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011-2016; Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả Tổng điều tra năm 2016.

  • Sách


  •  (2016)

  • Cuốn sách trình bày nội dung về cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được Tổng cục Thống kê tiến hành. Mục tiêu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông dân, nông nghiệp và nông thôn, phục vụ việc đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cuốn sách có 2 phần chính: (1) Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011-2016; (2) Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả Tổng điều tra năm 2016.