Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Authors: Lưu Minh Đức; Nguyễn Minh Thảo; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Thị Tuệ Anh; Lê Phan (2011)

 • Báo cáo được trình bày trong năm phần. Phần thứ nhất tổng quan hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần thứ hai trình bày một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Phần thứ ba phân tích tổng quan các doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành lựa chọn, gồm may mặc, thủy sản và điện tử. Phần thứ tư phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu qua kết quả điều tra doanh nghiệp xuất khẩu. Và cuối cùng là kết luận và kiến nghị.

 • Sách


 •  (2016)

 • Nội dung của cuốn sách gồm: Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Chế độ, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; Hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quy định quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng công trình nông thôn.

 • Sách


 •  (1965)

 • Cuốn sách tập trung về các chủ đề: thâm canh tăng năng suất lúa; một vài nét về kinh tế vùng địch chiếm trong thời kỳ kháng chiến hay là sự phá sản của chính sách kinh tế thực dân đã lỗi thời; quán triệt đường lối tự lực cánh sinh trong công tác xây dựng trường Đại học Kinh tế kế hoạch.

 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách khái quát lịch sử chế độ ruộng đất và cuộc cách mạng ruộng đất Việt Nam ở cả hai miền Nam, Bắc, thế hiện tương đối rõ nét một thời kỳ lịch sử đầy thử thách của xã hội nông nghiệp Việt Nam, với nhiều luận điểm sắc sảo, đồng thời, đã cung cấp ít, nhiều những nhận thức và kinh nghiệm về tổ chức, quản lý nông nghiệp, nông thôn ở thời kỳ đó.

 • 2002


 • Authors: Lê Văn Thanh (2002)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam. Phân tích thực trạng nông sản thế giới và của Việt Nam. Để ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ giáo dục đào tạo

 • 2011


 • Authors: Đặng Hùng Võ; Phạm Thị Mộng Hoa (2011)

 • Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề "Xã hội và các xung đột đất đai" nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.