Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Đặng Thị Phương (-)

 • Luận án tập trung mô tả, đánh giá thực trạng đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Phát hiện những hạn chế, bất cập của đăng ký quyền sử dụng đất, pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất. Tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

 • Luận án


 • Võ Thy Trang (2017)

 • Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận án là trên cơ sở lý luận và thực tiễn về thương mại nội ngành hàng nông sản, phân tích thực trạng về thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và các thành viên APEC nhằm xác định các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC. Từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy thương&...

 • 2001


 • Nguyễn Tiến Dũng (2001)

 • Hệ thống hóa đặc điểm và nội dung cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam. Đề ra phương hướng và các biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quá trình lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo

 • 2011


 • Lưu Minh Đức; Nguyễn Minh Thảo; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Thị Tuệ Anh; Lê Phan (2011)

 • Báo cáo được trình bày trong năm phần. Phần thứ nhất tổng quan hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần thứ hai trình bày một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Phần thứ ba phân tích tổng quan các doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành lựa chọn, gồm may mặc, thủy sản và điện tử. Phần thứ tư phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh&#x...

 • 2011


 • Đặng Hùng Võ; Phạm Thị Mộng Hoa (2011)

 • Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với chủ đề "Xã hội và các xung đột đất đai" nhằm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường cải thiện chính sách và thực tiễn về thu hồi và chuyển dịch đất đai để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay.

 • Luận án


 • Phùng Thị Phương Nhung;  Advisor:Đỗ Năng Vịnh; Pascal Gantet (2019)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu và khai thác sự đa dạng của lúa Việt Nam để tìm kiếm các gen- alen ứng cử viên có liên quan đến sự phát triển của bộ rễ, đặc thù cho các giống lúa Việt Nam, sử dụng phương pháp nghiên cứu liên kết toàn hệ gen (GWAS). Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, 270 giống lúa đã được đánh giá về một số đặc điểm nông sinh học cơ bản và đánh giá đa dạng di&#...

 • Bài trích


 • Lê Văn Trung (2018-03)

 • Chính sách và pháp luật đất đai có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đổi với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt đối với khu vực nông thôn nơi mà đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, cung cấp nguồn sinh kế chính cho đại bộ phận dân cư. Bài viết tập trung phân tích sự thay đổi trong quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề quyền sở hữu đất đai...