Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Huy Tính; Bùi Xuân Đính (1996)

  • Việc soạn thảo hương ước mới hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh, mà trước hết là phải giải quyết vấn đề quan niệm về vị trí của hương ước mới đối với các vấn đề phát triển của nông thôn hiện nay; mối quan hệ giữa cấp huyện, xã với làng, giữa bốn ngành nội chính tư pháp văn hoá, khoa học trong việc soạn thảo, phê duyệt và thực thi hương ước. Quy ước làng phải hợp pháp...

  • 1999


  • Nguyễn Tiến Dũng (1999)

  • Trình bày thị trường và công nghệ marketing bán hàng điện- điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta. Phân tích thực trạng các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng ở các DNTM trên thị trường nông thôn nước ta. Đề xuất các giải pháp công nghệ marketing bán hàng điện - điện tử dân dụng trên thị trường nông thôn nước ta; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQ...

  • 1995


  • Đào Công Thiện (1995)

  • Vào những năm 1990, đồng hành với sự tan vỡ của hàng loạt các quỹ tín dụng, các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế đoàn thể (268) cũng ở trong tình trạng mất ổn định về khả năng mua bán và thanh toán trong quan hệ tiền hàng. Đó là thực tại của sự đan chen từng chiều trong quan hệ kinh tế, đã gây ra sự mất trật tự cho công tác quản lý của Nhà nước ta trong thời gian đầ...