Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2005


  • Phạm Hữu Nghị (2005)

  • Trong bài viết này trình bày lần lượt ba vai trò của nhà nước trong việc thực hiện từng loại quyền đối với đất đai: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt. Việc thừa nhận và ngày càng mở rộng các quyền cho người sử dụng đất, quy định và thực hiện trong thực tế cuộc sống các bảo đảm cho người sử dụng đất chính là phương thức hiện hữu để nhà nước và xã hội thực hiện quyền s...

  • 2002


  • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học (2002)

  • Nội dung Luật Thủy sản của một số nước: đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh; quy định việc khai thác các nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng, phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản; xử lý vi phạm.

  • 2001


  • Nguyễn Tiến Dũng (2001)

  • Hệ thống hóa đặc điểm và nội dung cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam. Đề ra phương hướng và các biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quá trình lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo