Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2008


  • Nguyễn Thị Nga (2008)

  • Nội hàm của đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất chưa được xác định rõ ràng và thiếu thống nhất giữa các văn bản pháp luật – Quy định pháp luật hiện hành về đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và hợp đồng thế chấp nhà ở còn nhiều mâu thuẫn và nhiều bất cập – Với quy định của pháp luật hiện hành “đăng ký” là yêu cầu bắt buộc, là điều kiện để hợp đồng thế chấp quyền&...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • - (2002-4)

  • Nghiên cứu mức độ dễ tổn thương của các hộ nông dân trồng cây lâu năm trước rủi ro về giá cả; chất lượng kém của phần lớn diện tích trồng cây lâu năm hiện có ở Việt Nam và các hệ thống chế biến và tiếp thị các cây trồng xuất khẩu chính hiện không có đủ khả năng đảm bảo tối đa hóa mức giá cho người nông dân.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Nguyễn Đức Thành (2008)

  • Khảo sát, tóm tắt tổng quan các lý thuyết về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm xác định các yếu tố thúc đẩy, kìm hãm động lực đầu tư trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Xem xét các lý thuyết đầu tư tổng quát nhằm chỉ ra những yếu tố căn bản tác động đến động lực đầu tư nói chung. Tiếp đó, những đặc thù riêng biệt các khu vực sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn&...