Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2002


  • Lê Văn Thanh (2002)

  • Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam. Phân tích thực trạng nông sản thế giới và của Việt Nam. Để ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ giáo dục đào tạo

  • Bài trích


  • Đặng Kim Sơn (2006)

  • Trong suốt 20 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp luôn đi đầu trong đổi mới chính sách, cùng với sự cố gắng của toàn dân tạo mức tăng trưởng cao và bình ổn của sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước. Bài viết trình bày những thuận lợi, khó khăn, thách thức của ngành nông nghiệp khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới.