Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Việt Hưng;  Advisor:Nguyễn An Hà, Đặng Minh Đức (2020)

 • Luận án phân tích và làm rõ về thực thực trạng phát triển kinh tế nông thôn Ba Lan, đánh giá những thành công, hạn chế và thách thức đặt ra trong phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan những thập niên đầu thế kỷ XXI. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam trên cơ sở phân tích và đánh giá những điểm tương đồng, khác biệt giữa Ba Lan.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-06)

 • Tài liệu đề cập đến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp trên thế giới; thuốc trừ sâu sinh học; hướng dẫn của FAO về quy định đăng ký thuốc trừ sâu sinh học, quy định của EU và OECD; tình hình nghiên cứu, sử dụng và quản lý thuốc trừ sâu sinh học ở Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-03)

 • Tài liệu đề cập đến hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo: cơ hội và thách thức; điều hành và thực hiện hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm hợp tác công tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại một số nước chọn lọc.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018-03)

 • Tài liệu đưa ra cái nhìn toàn diện về nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng và thách thức, tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách thúc đẩy sản xuất hữu cơ ở một số quốc gia.