Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-06)

  • Tài liệu đề cập đến sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp trên thế giới; thuốc trừ sâu sinh học; hướng dẫn của FAO về quy định đăng ký thuốc trừ sâu sinh học, quy định của EU và OECD; tình hình nghiên cứu, sử dụng và quản lý thuốc trừ sâu sinh học ở Việt Nam.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-03)

  • Tài liệu đề cập đến hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo: cơ hội và thách thức; điều hành và thực hiện hợp tác công tư phục vụ đổi mới sáng tạo; kinh nghiệm hợp tác công tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại một số nước chọn lọc.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2018-03)

  • Tài liệu đưa ra cái nhìn toàn diện về nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng và thách thức, tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách thúc đẩy sản xuất hữu cơ ở một số quốc gia.