Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thục Nguyên (2017)

  • Bài viết đánh giá những thành công và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất một số kiến nghị trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2016-10)

  • Tài liệu đề cập đến bối cảnh Việt Nam; đặc điểm của bộ số liệu VARHS và các bộ số liệu khác; những chuyển đổi ở địa phương; thương mại hóa trong nông nghiệp, kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn; các vấn đề về đất đai, thị trường quyền tài sản và Đầu tư; lao động và di cư; công nghệ thông tin và truyền thông; vốn xã hội và chính trị.

  • Luận án


  • Trần Thị Xuân;  Advisor:Đinh Ngọc Vượng (2020)

  • Kết quả phân tích thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch ở nông thôn từ thực tiễn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng thông qua phân tích về thực trạng các phương thức bảo đảm quyền và kết quả thực hiện bảo đảm quyền từ các tỉnh ĐBSH, cho thấy: QTCNS được ghi nhận trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam; các cơ quan quản lý đã có những phương thức bảo đảm quyền trên&...