Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel (2018-06-27)

  • Ý kiến/Đề xuất của Tập đoàn Viettel của Hội thảo Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận đất đai của doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 27/06/2018. Bài viết gồm các ý kiến đề xuất của Viettel và cơ sở của những ý kiến đề xuất đó.

  • Tạp chí


  • Phan Trung Hiền (2011)

  • Bài viết tìm hiểu chi tiết và đối chiếu hai chế định trưng dụng và thu hồi đất để thấy trong một số trường hợp, hai chế định này chưa được nhận diện tương thích và chưa được “đối xử” công bằng. Qua đó, tác giả có một số đề xuất xoay quanh vấn đề nhìn nhận tầm quan trọng của hoạt động thu hồi đất trong quy hoạch - vấn đề nổi cộm trong khắp các tỉnh thành ở Việt Nam - và n...