Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Châu Thị Khánh Vân (2019-01)

  • Tại Việt Nam, không cho phép giao dịch đối với đất, mà chỉ được giao dịch với quyền sử dụng đất. Do vậy, quyền sử dụng đất có ý nghĩa lớn đối với chủ thể sử dụng đất và sự phát triển của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, các quy định của Luật Đất đai năm 2013 về chủ thể cần giao dịch quyền sử dụng đất còn có một số bất cập được tiếp tục hoàn thiện.

  • Tạp chí


  • Phan Trung Hiền (2011)

  • Bài viết tìm hiểu chi tiết và đối chiếu hai chế định trưng dụng và thu hồi đất để thấy trong một số trường hợp, hai chế định này chưa được nhận diện tương thích và chưa được “đối xử” công bằng. Qua đó, tác giả có một số đề xuất xoay quanh vấn đề nhìn nhận tầm quan trọng của hoạt động thu hồi đất trong quy hoạch - vấn đề nổi cộm trong khắp các tỉnh thành ở Việt Nam - và n...

  • 9-2012


  • Nguyễn Thế Dũng; Phạm Thị Mộng Hoa; James Anderson (2012)

  • Bản Tài liệu Chính sách này đề xuất các cải cách liên quan tới bốn chủ đề chính: đảm bảo quyền sử dụng đất của nông dân và nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng đất; thu hồi và bồi thường đất một cách minh bạch và công bằng; tạo điều kiện quản lý đất đai hiệu quả và hiệu lực; nâng cao tính hiệu quả của quản trị đất đai.