Phân quyền - Pháp luật : [7381]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7381
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Bùi Thị Thiêm (2004)

 • Bài viết đề cập đến các vấn đề: Vấn đề quy hoạch tổng thể các đô thị lớn; Vấn đề quản lý dân số và phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng cơ sở hạ tầng: Xây dựng chính sách quản lý môi trường các đô thị lớn; Thúc đẩy kinh tế đô thị tăng trưởng nhanh; Thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Lưu Ngọc Trịnh (2004)

 • Bài viết trình bày những biến động nhanh chóng của môi trường kinh tế khu vực; Tầm quan trọng ngày càng giảm của nền kinh tế Nhật Bản ở Đông Á; Những nguyên nhân làm suy giảm sức cạnh tranh của Nhật Bản; Sự sa sút của Nhật Bản trong lĩnh vực quốc tế hoá vào những năm 1990; Các hiệp định đối tác kinh tế: con đường đưa Nhật Bản trở thành một lãnh đạo khu vực và các chiến lược EPA của Nhật Bản ở Đông Á.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Trịnh Tiến Việt (2004)

 • Để nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, cùng với việc phân loại tội phạm, nhà làm luật nước ta cũng đồng thời phân hóa trong luật hình sự các trường hợp phạm tội, các đối tượng phạm tội khác nhau để có đường lối xử lý phù hợp, công bằng và đúng đắn. Đặc biệt, sự phân hóa người phạm tội và các trường hợp phạm tội còn thể hiện ở chỗ không phải tất cả các trường hợp phạm tội hay tất cả những người phạm tội đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là trường hợp khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và những điều kiện nhất định, thì một người đã phạm tội có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự, có thể dược miễn trách nhiệm hình sự.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Duy Nghĩa (2004)

 • Bài viết nghiên cứu vai trò và giới hạn của pháp Ịuật trong những phương cách tác động lên thói quen hành xử của con người, sự tương tác giữa các phương pháp của Nho giáo và phương pháp điều chỉnh của pháp luật, cũng như đưa ra một vài ý kiến góp phần làm cho pháp luật nước ta ngày càng gần hơn với cuộc đời.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Võ Trí Hảo (2003)

 • Ngoài những nguyên tắc chung của pháp luật như nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì luật không cấm, các cơ quan nhà nước chỉ được làm những gi luật cho phép; nguyên tắc công bằng; nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Trong hoạt động xây dựng và ban hành văn bản có những nguyên tắc riêng. Nhưng trong thời gian gần đây các nhà lập pháp chưa chú trọng các nguyên tắc khoa học, có nguyên tắc chưa được nêu ra, có nguyên tắc được nêu ra nhưng nội hàm chưa được làm rõ, có nguyên tắc được làm rõ về mặt nội hàm nhưng chưa được thực hiện triệt để. Qua bài viết này, tác giả muốn lập luận cho những nguyên tắc chưa được đề cập trong các văn kiện của Đảng, văn bản của nhà nước Ví dụ như nguyên tắc phản...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Đinh Hạnh Nga (2004)

 • Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là đường lối nhất quán, xuyên suốt trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại biểu toàn quốc lần thứ IX lại thêm một lần nữa khẳng định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước với mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là do con người, cho con người và vì con người, trong đó, vấn đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (2003)

 • Về vị trí của quy phạm điều ước quốc tế, cũng như phương thức áp dụng điều ước quốc tế cần phải được quy định rõ ràng và chặt chẽ trong đạo luật cao nhất của Nhà nước ta - Hiến pháp, và đạo luật chuyên ngành - Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Như vậy, một đòi hỏi cấp bách và không thể trì hoãn là cần tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 của Nhà nước ta. Làm được điều đó, là góp phần tạo lập một hành lang pháp lý cần thiết, làm bệ đỡ cho công cuộc hội nhập một cách sâu sắc và toàn diện của Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới, bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trên cơ sở các nguyên tắc của p...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Ngô Huy Cương (2003)

 • Muốn nghiên cứu những vấn đề phức tạp về Luật tài sản, trước tiên cần phải khảo sát các quan niệm về tài sản, bao gồm: khái niệm về tài sản; cơ sở học thuyệt của Luật tài sản; Chức năng của Luật tài sản hiện đại và các vật quyền; Phân loại tài sản

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-05)

 • Bài viết nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về tiêu chuẩn đấu giá viên, trên cơ sở so sánh với tiêu chuẩn đấu giá viên theo quy định pháp luật của Pháp và Trung Quốc. Từ đó chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm lập pháp của Pháp và Trung Quốc, để đưa ra một số phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về tiêu chuẩn đấu giá viên, theo định hướng đấu giá tài sản là ngành, nghề kinh doanh với đầy đủ ý nghĩa, bản chất của nó trên thị trường.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết khái quát các vấn đề lý luận về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, phân tích làm rõ một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quy định, cũng như thực thi áp dụng pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai và từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng phương thức này trong giải quyết tranh chấp chất đai hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết tập trung phân tích những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra kết luận liên quan đến các vấn đề trên, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7381