Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Lê Văn Hòa (2014)

  • Thực thi chính sách được xem là thành công hay có hiệu lực khi nó đạt được mục tiêu của chính sách một cách đầy đủ. Tuy nhiên quá trình Thực thi chính sách thành công phụ thuộc vào điều kiện và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.