Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Bộ Tư pháp (-)

  • Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về ban hành quyết định hành chính có các nội dung cơ bản sau đây: Phát hiện những lỗ hổng hiện chưa được quy định trong pháp luật chuyên ngành về quy trình ban hành quyết định hành chính; nhận dạng những điểm bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, không khả thi trong những quy định hiện đang tồn tại của pháp luật chuyên ngành li...

  • Báo cáo thẩm tra


  • Bộ Tư pháp (-)

  • Phân tích một số khó khăn, vướng mắc và bất cập của Nghị định 3 số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản; nghiên cứu, đánh giá và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng văn bản pháp lý về bán đấu giá tài sản cao hơn.

  • Báo cáo


  • Bộ Tư pháp (2014-01-13)

  • Nhằm đánh giá toàn diện, chính xác, khách quan những kết quả đã đạt được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc. hạn chế cần khắc phục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tiếp theo, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với pháp luật và ý&...