Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Cao Vũ Minh (2014)

  • Lách luật là một hiện tượng xã hội tương đối phổ biến, gắn bó mật thiết với đời sống pháp lý. Do đó, tìm hiểu về hiện tượng "lách luật" có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật đảm bảo sự quản lý hiệu quả của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức. Bài viết sau đây mêu lên những vấn đề cơ bản về lách luật, lý giải n...

  • Bài trích


  • Cao Vũ Minh (2015)

  • Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên cơ sở hợp nhất Luật Ban hành VBQPPL năm 2008 (Luật 2008) và Luật Ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân - HĐND và ủy ban nhân dân - UBND (Luật 2004)&...