Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Hoàng Minh Hội (2014)

  • Phân tích những quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền giám sát của Nhân dân đối với bộ máy nhà nước thông qua ba thiết chế : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các tổ chức xã hội; các nhân công dân với việc thực hiện các quyền con người, quyền công dân và qua việc thực hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở

  • -


  • Phạm Hữu Nghị (2014)

  • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...