Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Đỗ Đức Hồng Hà (2009)

 • Cơ sở của các quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi bạo lực -- Các quy định của pháp luật hình sự hiện hành về bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi bạo lực -- Quan điểm và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự hiện hành bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi bạo lực -- Kết luận.

 • 2009


 • Trần Minh Chất (2009)

 • Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tranh chấp kinh tế ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh -- Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tranh chấp kinh tế gây ra những tổn thất lớn cho đời sống kinh tế xã hội -- Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế mang lại những hậu quả xấu đối với quản lý xã hội bằng pháp luật.

 • 1997


 • Nguyễn Ngọc Chí (1997)

 • Định tội danh là một khâu quan trọng trong quá trình áp dụng quy phạm pháp luật hình sự, là tiền đề quyết định hình phạt đối với người phạm tội – Thực tiễn áp dụng pháp luật trong những năm vừa qua cho thấy việc định tội danh nói chung và việc định tội danh cho các tội xâm phạm sở hữu nói riêng là rất phức tạp, gây nhiều tranh luận ở các cơ quan tiến hành tố tụng và các cấp&#...

 • Tạp chí


 • Phạm Văn Báu (1998)

 • Việc phân loại tội phạm có ý nghĩa lớn về các mặt chính trị, pháp lý, xã hội...không chỉ trong lĩnh vực lập pháp mà cả lập pháp tố tụng hình sự. Ngoài ra việc phân loại tội phạm còn có ý nghĩa đối với việc phân loại và xây dựng chế độ. Từ thực tế khách quan đưa ra dẫn chứng về việc phân loại tội phạm của một số nước trên thế giới làm ví dụ điểm hình.

 • Tạp chí


 • Lê Cảm (1999)

 • Phân tích một số vấn đề cơ bản về Luật hình sự thông qua nghiên cứu các lĩnh vực thể hiện của luật hình sự, mục đích chức năng của luật hình sự; các nhóm quan hệ pháp luật hình sự; các phương pháp nghiên cứu trong khoa học luật hình sự.