Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Tư tưởng pháp luật và vai trò của nó trong đời sống xã hội. (2) Tư tưởng pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

 • 2007


 • Nguyễn Minh Đoan (2007)

 • Dân chủ: là một hiện tượng lịch sử- xã hội thực tế của con người. Dân chủ là phương tiện, là tiền đề để phát triển nhân cách. Là một giá trị xã hội. Là Nguyên tắc, quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Dân chủ với pháp luật. Mối quan hệ giữa dân chủ với pháp luật Việt Nam

 • 2004


 • Nguyễn Minh Đoan (2004)

 • Electronic Resources; Quyền tư pháp và hoạt động tư pháp -- Cải cách tư pháp: Đổi mới nhận thức về quyền tư pháp và hoạt động tư pháp; Tạo cơ chế phù hợp để bảo đảm tính độc lập của thẩm phán và Hội thẩm nhân dân khi xét xử; Mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án; Đề cao tính chuyên nghiệp của các cơ quan tư pháp, các cán bộ tư pháp; Đơn giản hóa các thủ tục tố tụng cũng là...

 • -


 • Nguyễn Minh Đoan (2014)

 • Giai đoạn hiện nay, ở Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc kiểm soát và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước thỳ chưa được thống nhất và còn nhiều quan điểm khác nhau. Bài viết này đưa ra một quan niệm về kiểm soát cà cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước để các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn có thể tham khảo cho việc thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Na...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (2003)

 • Công tác tư pháp ở nước ta thời gian qua có nhiều chuyền biến tích cực, về tổ chức và bộ máy cơ quan tư pháp đã được điều chỉnh cho phù hợp hơn, việc giải quyết các vụ án ngày càng chính xác và khách quan hơn. Bên cạnh đó cũng có nhiều điều bất cập về năng lực cán bộ tư pháp, thủ tục tố tụng phức tạp... Tình hình đó đòi hỏi cần phải cải cách tư pháp theo hướng xây dựng&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (1995)

 • Thực tế nghiên cứu cho thấy việc nghiên cứu hiệu quả pháp luật là điều cần thiết, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và quá trình thực hiện chúng để pháp luật thực sự phát huy được vai trò, vị trí của nó trong đời sống xã hội, đem lại giá trị thực sự cho hạnh phúc con người.