Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2001


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2001)

 • Electronic Resources; Tìm hiểu khái niệm về hiệu quả pháp luật trong lý luận và pháp luật. Trình bày một số cách tiếp cận và đánh giá hiệu quả pháp luật để làm sáng tỏ vấn đề hiệu quả pháp luật. Kiến nghị những biện pháp cơ bản nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả pháp luật ở nước ta trong điều kiện hiện nay

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2006)

 • Phân tích vai trò của ý thức pháp luật đối với đời sống xã hội. Trình độ cao của ý thức pháp luật có liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật. Do đó cần hoàn thiện pháp luật để tạo lập ý thức pháp luật cao trong nhân dân, áp dụng pháp luật trong thực tiễn một cách tốt hơn.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2003)

 • Công tác tư pháp ở nước ta thời gian qua có nhiều chuyền biến tích cực, về tổ chức và bộ máy cơ quan tư pháp đã được điều chỉnh cho phù hợp hơn, việc giải quyết các vụ án ngày càng chính xác và khách quan hơn. Bên cạnh đó cũng có nhiều điều bất cập về năng lực cán bộ tư pháp, thủ tục tố tụng phức tạp... Tình hình đó đòi hỏi cần phải cải cách tư pháp theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (1995)

 • Thực tế nghiên cứu cho thấy việc nghiên cứu hiệu quả pháp luật là điều cần thiết, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và quá trình thực hiện chúng để pháp luật thực sự phát huy được vai trò, vị trí của nó trong đời sống xã hội, đem lại giá trị thực sự cho hạnh phúc con người.

 • 2004


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2004)

 • Electronic Resources; Quyền tư pháp và hoạt động tư pháp -- Cải cách tư pháp: Đổi mới nhận thức về quyền tư pháp và hoạt động tư pháp; Tạo cơ chế phù hợp để bảo đảm tính độc lập của thẩm phán và Hội thẩm nhân dân khi xét xử; Mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án; Đề cao tính chuyên nghiệp của các cơ quan tư pháp, các cán bộ tư pháp; Đơn giản hóa các thủ tục tố tụng cũng là một hướng quan trọng trong cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay; Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ tư pháp; Dân chủ hóa các hoạt động tư pháp.

 • 2008


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2008)

 • Bàn luận về khái niệm "công bằng". Nghiên cứu về mối liên hệ giữa pháp luật và công bằng xã hội . Trình bày về pháp luật với việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay