Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thuận (2007)

 • Nghiên cứu về điều ước quốc tế Việt Nam trong lịch sử và những điểm mới trong tiến trình hội nhập hiện nay. Nếu so sánh với các lĩnh vực pháp luật khác của Việt Nam như pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, pháp luật kinh tế thương mại...thì pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam được hình thành chậm hơn.

 • -


 • Nguyễn Thị Thuận (2010)

 • Sự cần thiết của việc hài hòa hóa giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Thực trạng của Việt Nam về vấn đề đảm bảo sự hài hòa giữa luật quốc gia và luật quốc tế. Một số giải pháp đảm bảo hài hòa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thuận (2014)

 • Trong thực tiễn hoạt động điều ước, Điều 62 Công ước Viên năm 1969 có vai trò rất quan trọng. Việc vận dụng hợp lý điều khoản này có thể giải thoát cho bên kết ước không phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ điều ước quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu và hiểu đầy đủ chính xác điều khoản này là rất cần thiết.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thuận (2013)

 • Bài viết khẳng định vai trò quan trọng của pháp luật quốc tế với tư cách là công cụ pháp lý không thể thiếu trong việc đảm bảo các quyền của người khuyết tật (NKT) trên phạm vi toàn cầu. Trên cơ sở những nội dung cơ bản của Công ước về quyền của NKT như nguyên tắc bảo vệ quyền của NKT, quyền và tự do cơ bản của NKT, thực hiện cam kết quốc tế về quyền của NKT… và đối chiếu...