Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Đỗ Đức Hồng Hà (2009)

 • Cơ sở của các quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi bạo lực -- Các quy định của pháp luật hình sự hiện hành về bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi bạo lực -- Quan điểm và kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự hiện hành bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi bạo lực -- Kết luận.

 • 2009


 • Trần Minh Chất (2009)

 • Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tranh chấp kinh tế ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh -- Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tranh chấp kinh tế gây ra những tổn thất lớn cho đời sống kinh tế xã hội -- Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế mang lại những hậu quả xấu đối với quản lý xã hội bằng pháp luật.

 • 1996


 • Bạch Minh Huyền (1996)

 • Ý nghĩa của việc ban hành luật ngân sách nhà nước -- Những nội dung cơ bản của Luật ngân sách nhà nước: Ngân sách Nhà nước được quản lý thống nhất, có phân công, phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp; Nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành và ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân đối với Ngân sách Nhà nước; Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách mỗi cấp chính quyền được phân định...

 • 2014


 • Nguyễn Anh Tuấn (2014)

 • Electronic Resources; Phân tích những điểm hạn chế, bất cập trong kĩ thuật lập pháp và nội dung cấu thành tội phạm về dấu hiệu định tội của một số tội xâm phạm an ninh quốc gia. Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc kiến nghị phương hướng hoàn thiện dấu hiệu định tội đối với một số tội phạm cụ thể xâm phạm an ninh quốc gia qui định tại các điều 78, 79, 80 và 84 Bộ Luật...

 • Bản thông tin


 • Bùi Thị Thu (-)

 • Nội dung bài tham luận đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện một số quy định của Dự thảo Luật Điều ước quốc tế 2015, thông qua việc phân tích một số quy định cụ thể của Dự thảo, bài viết sẽ đánh giá những ưu điểm và hạn chế của quy định và đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện các quy định đó.

 • 1998


 • Trần Đình Hảo (1998)

 • Những đạo luật về thuế được ban hành vào đầu những năm 90 ở nước ta đã đánh dấu một bước phát triển, một sự thay đổi về chất trong pháp luật về thuế. Hệ thống các qui định pháp luật về thuế đã được hình thành và từng bước được hoàn thiện nhằm đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi khách quan của việc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, có sự q...