Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Phạm Hồng Hải (1998)

 • Tố tụng hình sự là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau như khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự nhằm mục đích xử lý tội phạm và người phạm tội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thành phần tham gia vào Tố tụng hình sự gồm: các cơ quan tiến hành tố tụng (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm ...

 • 2004


 • Phạm Hồng Hải (2004)

 • Electronic Resources; Chế định về người bào chữa trong luật tố tụng hình sự nước ta là một trong những chế định rất quan trọng, ra đời rất sớm và luôn luôn phát triển, hoàn thiện phù hợp với quá trình dân chủ hóa các hoạt động trong xã hội. Điều này minh chứng cho tính ưu việt và tính nhân đạo trong xã hội ta. Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội ban hành vào tháng 6/1988 và bắt ...

 • 1995


 • Phạm Hồng Hải (1995)

 • Quá trình hình thành và phát triển của Luật tố tụng hình sự gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước ta từ Nhà nước dân chủ nhân dân tới Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Với chức năng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, trong vòng 50 năm qua, Luật tố tụng hình sự nước ta đã có những đóng...

 • 1997


 • Phạm Hồng Hải (1997)

 • Trước hết phải khẳng định việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng hình sự nói riêng không mang mục đích tự thân. Hoàn thiện pháp luật là để tạo ra những cơ sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội của Nhà nước; củng cố, xây dựng và hoàn thiện chính Nhà nước. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự cũng không thể tách rời...

 • Tạp chí


 • Phạm Hồng Hải (1998)

 • Giới hạn của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự là sự khẳng định một trong những nội dung của quan hệ chế ước giữa viện kiểm sát và toà án trong tố tụng hình sự. Mặc dù nó quan hệ với nguyên tắc khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập, và chỉ tuân theo pháp luật nhưng giới hạn của xét xử sơ thẩm vụ án hình sự...