Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Authors: Nguyễn Hồng Bắc (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em: (1) Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu trong phong trào đấu tranh giải phóng phụ nữ. (2) Vấn đề bảo vệ quyền trẻ em là mối quan tâm của cả cộng đồng quốc tế cũng như từng quốc gia trên thế giới.

 • Bản thông tin • Sự tham gia là một chủ đề rộng với nhiều cách hiểu khác nhau. Trong thực tế trẻ em luôn được tham gia vào cuộc sống: ở nhà, ở trường, ở nơi làm việc, trong cộng đồng…Sự tham gia đó đôi khi là tình nguyện, đôi khi bị bắt buộc và bị bóc lột. Do đó, cần tới sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em.

 • Luận án


 • Authors: Vũ Thị Thu Quyên;  Advisor: PGS. TS Nguyễn Cảnh Quý (2015)

 • Luận án khái quát quyền của người chưa thành niên phạm tội từ năm 1945 đến nay; đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội, nêu lên những thành tựu và hạn chế, rút ra nguyên nhân để qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho vấn đề này.

 • Tạp chí


 • Authors: Hoàng Thị Kim Quế (2015)

 • Trên cơ sở tiếp cận quyền con người và trách nhiệm tương ứng của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm những điều kiện cần thiết cho cá nhân, công dân thực hiện pháp luật, bài viết chỉ ra đặc trưng cơ bản về thực hiện pháp luật của cá nhân, công dân trong nhà nước pháp quyền. Đó là việc thực hiện pháp luật không chỉ đối với các quy định pháp luật cụ thể mà còn đối với các nguyên tắc, tinh thần pháp luật, xây dựng văn hoá trong việc nhận thức và thực hành nguyên tắc được làm tất cả trừ những điều pháp luật cấm và trái đạo đức xã hội.