Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Chu Mạnh Hùng (2007)

 • Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về quyền con người. Được xây dựng trên cơ sở kế thừa tư duy truyền thống, với nền tảng là tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền con người trong pháp luật Việt Nam luôn được phát triển và không ngừng hoàn thiện theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

 • Bản thông tin


 • PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa (-)

 • Quá trình xây dựng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế gắn liền với sự hình thành và phát triển của hệ thống Liên hợp quốc về quyền con người đặc biệt là sự ra đời của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948. Kể từ đó đến nay, Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên trách của tổ chức này đã thông qua hàng trăm văn kiện quốc tế về quyền con người cùng các bộ máy giám sát ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Báo (2007)

 • Tìm hiểu về quyền của người khuyết tật trong các văn kiện quốc tế về quyền con người. Trong công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật bao gồm lời nói đầu và 50 điều với nội dung cơ bản về những nguyên tắc cơ bản của quyền con người được đề cập trong công ước, tạo cơ sở pháp lý tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận và hưởng thụ quyền.

 • 2012


 • Hoàng Thị Kim Quế (2012)

 • Quyền con người, đạo đức và pháp luật là mối quan tâm thường trực của mỗi người, mỗi cộng đồng, quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Về nguyên tắc, không có sự đối lập, tách biệt giữa pháp luật và đạo đức tỏng lĩnh vực quyền con người