Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Tưởng Duy Lượng (-)

  • Bài viết bàn về vấn đề bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự bị vô hiệu trong dự thảo Bộ luật Dân sự. Căn cứ vào quy định về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự tại Bộ luật Dân sự năm 1995 và Bộ luật Dân sự 2005, tác giả đã trình bày thực tiễn giải quyết tranh chấp và quy định của Dự thảo Bộ luật Dân sự về người thứ ba ngay tình tr...

  • Bài trích


  • Tưởng Duy Lượng (2018-01)

  • Phân tích trường hợp thụ lý, giải quyết lại việc chia thừa kế, chia tài sản chung sau khi đã có quyết định đình chỉ giải quyết cùa Tòa án, được quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 04 2017 NQ-HĐTP ngày 5/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về trả lại đơn khởi ki...