Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Hoàng Xuân Châu (2012)

 • Phân tích cách nhìn có hệ thống trong việc phân loại các cách tiếp cận hiện tại của khoa học pháp lí Việt Nam. Từ đó, có thể bình luận những mặt mạnh, điểm hạn chế của từng cách tiếp cận, phục vụ cho việc lựa chọn đúng hướng nghiên cứu. Theo quan điểm của tác giả, điều này có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt đối với sinh viên ngành luật có sở thích nghiên cứu khoa học cũng như nhà kho...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2016-07)

 • Chuyên đề giới thiệu tổng quan về tham vấn ý kiến nhân dân, quy trình, các hình thức trong tham vấn, chuyên đề đi sâu vào giới thiệu quy trình mẫu về cách thức tổ chức một hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân đã được nghiên cứu, thử nghiệm trên thực tế và nhận được nhiều đánh giá khả quan. Nội dung chuyên đề gồm: (1) Khái quát về tham vấn ý kiến nhân dân, các hình thức và quy t...

 • 2014


 • Phan Hồng Thủy (2014)

 • Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là yêu cầu của thực tiễn khách quan trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay. Dự thảo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang được xây dựng, thay thế luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dâ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 qua quá trình thực hiện đã bộc lộ những bất cập, hạn chế lớn như: hệ thống pháp luật phức tạp với số lượng quá lớn hình thức văn bản quy phạm pháp luật có thứ bậc hiệu lực không thật rõ ràng do nhiều cơ quan từ trung ương đến chính quyền cấp xã ban hành, gây khó khăn cho việc tuân thủ, áp dụng, thi hành; hệ thống pháp luật thiếu t...

 • -


 • Dương Hồng Thị Phi Phi (2014)

 • Khái quát về hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích một số hạn chế của VBQPPL : quy định thời điểm có hiệu lực từ ngày công bố hoặc ký ban hành; quy định hiệu lực trở về trước của VBQPPl; quy định các trường hợp VBQPPL hết hiệu lực. Đề xuất kiến nghị bổ sung, sửa đổi, đảm bảo tính khả thi, hợp lý, khoa học liên quan đến hiệu lực theo thời gian của V...

 • -


 • Bùi Xuân Phái (2014)

 • Phân tích những hạn chế bộc lộ trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trình bày một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, về các nội dung : khái niệm "VBQPPL", nhanh chóng hợp nhất hai Luật Ban hành VBQPPL, nên đổi tên Luật Ban hành VBQPPL thành Luật về VBQPPL